بخش فیتوشیمی

فیتوشیمی یا شیمی‌گیاه ، میان‌رشته‌ای از دانش پایه شیمی و گیاه‌شناسی است که به بررسی ترکیبات موجود در گیاهان و چگونگی استخراج آنان می‌پردازد.

0