بخش گاز

گاز یکی از چهار حالت وجود ماده است. حالت‌های دیگر ماده هستند. گاز در واقع یک مایع قابل تراکمی‌ است که نه تنها به شکل ظرف خود در می‌آید؛ بلکه حجم خود را تا پر کردن آن ظرف نیز گسترش خواهد داد.

0