بخش سیستم محرکه خودرو

موتور‌یا محرک ابزاری است که انرژی را برای بکار انداختن وسایل نقلیه، دستگاه‌های دیگر یا تولید الکتریسیته، به کار مکانیکی تبدیل می‌کند.

0