بخش مهندسی مخازن

مهندسی مخزن یکی از زیر شاخه‌های کلیدی مهندسی نفت محسوب می‌شود.

0