بخش مهندسی اکتشاف

مهندسی اکتشاف در این رشته به بررسی چگونگی بوجود امدن نفت می‌پردازند و همچنین بررسی می‌شود که در کدام لایه‌های زمین‌شناسی امکان ذخیرهٔ نفت وجود دارد و از این طریق به اکتشاف نفت می‌پردازند.

0