بازدید: 332 بازدید
علوم ریاضیات چیست Mathematical Sciences ؟
علوم ریاضیات چیست Mathematical Sciences ؟

یاضیات یا ریاضی یا اِنگارِش یا مَزداهیک را بیش‌تر دانش بررسی کمیتها
و ساختارها و
فضا و دگرگونی (تغییر) تعریف می‌کنند. دیدگاه دیگری
ریاضی را دانشی می‌داند که در آن
با استدلال منطقی از اصول و تعریف‌ها
به نتایج دقیق و جدیدی می‌رسیم (دیدگاه‌های دیگری
نیز در فلسفه‌
ریاضیات بیان شده‌است).

با اینکه ریاضیات از علوم طبیعی به‌شمار نمی‌رود، ولی ساختارهای ویژه‌ای
که ریاضی‌دانان
می‌پژوهند بیشتر از دانش‌های طبیعی به‌ویژه فیزیک سرچشمه
می‌گیرند و در فضایی جدا از
طبیعت و محض‌گونه گسترش پیدا می‌کنند،
به‌طوری که علوم طبیعی برای حل مسائل خود 
به ریاضی بازمی‌گردند
تا جوابشان را با آن مقایسه و بررسی کنند.

علوم ریاضیات چیست Mathematical Sciences ؟

علوم طبیعی، مهندسی، اقتصاد و پزشکی بسیار به ریاضیات تکیه دارد ولی ریاضی‌دانان گاه به دلایل صرفاً ریاضی (و نه کاربردی) به تعریف و بررسی برخی ساختارها می‌پردازند.

مصریان باستان، بیش از ۵ هزار سال پیش، برای اندازه‌گیری و نقشه‌برداری زمین و ساختن اهرام با دقت بسیار بالا، از حساب و هندسه استفاده می‌کردند. علم حساب با اعداد و محاسبه سر و کار دارد. در حساب، چهار عمل اصلی عبارتند از: جمع، تفریق، ضرب و تقسیم. هندسه علم مطالعه خط‌ها، زاویه‌ها، شکل‌ها، و حجم‌ها است.

یونانی‌هایی چون اقلیدس، حدود ۲۵۰۰ سال قبل، بیشتر قوانین اصلی هندسه (قضایای هندسه) را تعیین کردند. جبر نوعی خلاصه‌نویسی ریاضیات است که در آن برای نشان دادن کمّیت‌های نامعلوم، از علائمی چون x و y استفاده می‌شود. این علم را نیز دانشمندان ایرانی، مانند خوارزمی، حدود ۱۲۰۰ سال قبل توسعه دادند. حساب، هندسه و جبر، پایه‌های ریاضیات هستند.

ریاضیات نوعی زبان علمی است. مهندسان، فیزیکدانان، و سایر دانشمندان، همگی از ریاضیات در کارهایشان استفاده می‌کنند. سایر کارشناسان که به مطالعه اعداد، کمّیت‌ها، شکل‌ها و فضا به‌شکل محض علاقه دارند، ریاضیات محض (غیرکاربردی) را به کار می‌گیرند.

نظریه اعداد که شامل مطالعه اعداد درست و نحوه عمل آنهاست، شاخه‌ای از ریاضیات محض به‌شمار می‌آید. در دنیای جدید، ریاضیات یکی از عناصر کلیدی علوم الکترونیک و رایانه به‌شمار می‌رود.

Motivated or mathematical or figurative or mathematical definitions are more of a knowledge of the study of quantities and structures, and space and change (change). Another view of mathematics is knowledge, in which we arrive at precise and new results with logical reasoning of the principles and definitions (other views are also expressed in philosophy of theosophy).

Although mathematics is not a natural science, the particular structures that mathematicians tend to look beyond natural sciences, especially physics, and extend in a space separate from nature and purely, so that the natural sciences return to mathematics to solve their problems to answer them with Compare and review it.

Natural science, engineering, economics, and medicine rely heavily on mathematics, but mathematicians sometimes use mathematical (and not applied) methods to define some structures.

Ancient Egyptians used calculus and geometry more than 5,000 years ago to measure and map the land and build pyramids at very high precision. The science of calculus deals with numbers and calculations.

On the account, the four main actions are: addition, subtraction, multiplication and division. The geometry of science is the study of lines, angles, shapes, and volumes. Greeks such as Euclid, about 2500 years ago, set most of the basic laws of geometry (theorems of geometry).

Algebra is a form of mathematical summary that uses symptoms such as x and y to represent unknown quantities. This science was also developed by Iranian scholars, like Khwarizmi, about 1200 years ago. Calculus, geometry and algebra are the foundations of mathematics.

Mathematics is a kind of scientific language. Engineers, physicists, and other scientists all use mathematics in their work. Other experts who are interested in studying numbers, quantities, shapes, and space are purely interested in pure mathematics (inappropriate).

The number theory, which involves the study of the correct numbers and the way in which they operate, is a branch of pure mathematics. In the new world, mathematics is one of the key elements of electronics and computer science.