کتابچه تاثیر اقلیم بر شکل تزئینات معماری

کتابچه تاثیر اقلیم بر شکل تزئینات معماری

کتابچه پیش روی شما عزیزان تاثیر اقلیم بر شکل تزئینات معماری با تکیه بر تحلیل میزان سایه اندازی
خوون چینی های آجری بافت تاریخی دزفول می باشد که توسط محسن تابان، دکتر محمدرضا پورجعفر
و دکتر محمدرضا بمانیان و دکتر شاهین حیدری در دانشگاه هنرهای زیبای تهران به رشته تحقیق درآمده

 

کتابچه تاثیر اقلیم بر شکل تزئینات معماری

با افزایش توجه جهانی به کاهش فشار مداخلات انسانی بر محیط زیست، مطالعه بر نحوه تعامل ساختمان های سنتی و اجزای آنها با محیط، جهت شناخت روشهای طراحی طبیعی رشد چشمگیر داشته است. در مناطق گرمسیر به ویژه مناطق مرطوب و گرم نیاز به سایه و کوران هوا مهمترین عوامل هستند که سبب خلق راههای معماری برای تامین شرایط آسایش طراحی شده‌اند…

برای مثال در مطالعه ریخت شناسانه و اقلیم شهر دزفول تمهیدات حیرت‌انگیز جهت ایجاد سایه و
کوران هوا در شهرسازی و معماری آن صورت گرفته است که از میان صدها راهکار، آنها با استفاده
از خوون چینی های آجری که علاوه بر عملکرد بصری به نظر می‌رسد کارکرد اقلیمی نیز دارد …

 

تحقیق درباره تزئینات در معماری

در مقاله حاضر کوشش شده تا با شناخت نحوه شکل‌گیری الگوهای خوون چینی های آجری نقش این الگوها در تعدیل شرایط اقلیمی از طریق بررسی میزان سایه اندازی آنها بر روی بدنه ها مورد ارزیابی قرار گیرد. برای انجام این تحقیق نمونه های متداول خوون چینی های آجری انتخاب شده و میزان سایه ایجاد شده بر هر یک از آنها در ساعات مختلف روز و در جهت گیری های مختلف شبیه سازی شده اند…

مقدار سایه ایجاد شده با استفاده از پردازش داده و پردازش تصویری محاسبه و مورد تحلیل قرار گرفته
و توجه به اندازه گیری ساعات تابش خورشید بر بدنه ها چنین الگوهایی در زاویه های مختلف و مقدار
سایه ایجاد شده بر روی سطوح شده است …

 

 جهت دانلود این کتابچه اینجا کلیک کنید

رمز فایل : www.dgknowledge.ir