کتاب تحلیل رگرسیون غیر خطی و کاربرد آن
10 فروردین 1401

کتاب تحلیل رگرسیون غیر خطی و کاربرد آن