بازدید: 45 بازدید

در این روش آب مورد نیاز گیاهان باغی و زراعی از راه لوله های تراوش کننده مدفون در زیر سطح خاک تامین میشود. این روش در مقایسه با هر نوع سیستم سطحی سبب ۳۰ تا ۵۰ درصد صرفه جویی آب میگردد.