عمل عمدی انجام گرفته توسط یک فرد با هدف پایان دادن به زندگی فرد دیگر برای ختم رنج او در صورتی که آن عمل عامل مرگ او شود.

34 بازدید