بازدید: 39 بازدید

آموزش به فعالیتهای از پیش طرح ریزی شده ای گفته میشود که با هدف ایجاد یادگیری در دانش آموزان یا دانشجویان بین معلم و یک یا چند دانش آموز به صورت کنش متقابل یا رابطه دوجانبه انجام میشود