بازدید: 17 بازدید

به طور کلی آنتی بیوتیک ها میکروارگانیسم‌ هایی هستند که با هدف از بین بردن و یا متوقف کردن سایر میکروارگانیسم‌ ساخته میشوند. با توجه به نوع بیماری دارای درصد و توان های متفاوتی میباشند و امروزه در انواع شیمیایی، فیزیکی و روانشناسی تولید میشوند…