آهن ربای الکتریکی نوعی آهنربا است که در آن نیروی مغناطیسی توسط الکتریسیته تولید می شود. آهن ربای الکتریکی دارای قدرت بیش تری نسبت به آهن ربای دائمی میباشد.

35 بازدید