آهن ربای دائمی قطعه ای از فولاد سخت و یا دیگر مواد مغناطیسی که تحت اثر میدان های شدید، مغناطیسی شده و این اثر را برای مدت طولانی در خود حفظ میکند، میباشد.

29 بازدید