بازدید: 46 بازدید

آهنربا جسمی فلزی است که دارای نیروی مغناطیسی میباشد. اولین بار آهنربا ها در یونان و حدود 2500 سال پیش کشف شدند. آهنربا ها به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند:

  1. آهنربا های دائمی
  2. آهنربا های الکتریکی

همچنین هر آهنربا دارای 2 قطب نیز میباشد که خاصیت های جالبی به آن میبخشند.