بازدید: 3 بازدید

اگر نظر ما را بخواهید به شما می گویم که همیشه درباره همه موضوعات به پهنه یک اقیانوس و به عمق یک بند انگشت اطلاعات داشته باشید…