بازدید: 121 بازدید

ساختارهای عمیق عاطفی هستند که در اثر تجربه های تروماتیک اولیه زندگی (عاطفی و منفی) در وجود انسان نشسته، نقش بسته و ثابت شده اند.

روانکاوان می گویند: کودک پدر انسان بزرگسال است (یعنی چی؟)  این تعریف می گوید: کیفیت بودن انسان ها در بزرگسالی، تابع کیفیت بودن آنها در کودکی است.