لاندوفسکی میگوید: احساس هویت ( احساس “خود بودن” ) در مرحله نخست مبتنی بر این است که اساسا “من” از “دیگری” متفاوتم، یا “دیگری” مانند “من” نیست

25 بازدید