اسکیزوفرنی یا روان گسیختگی، به مجموعه اختلالاتی گفته میشود که با آشفتگی در گفتار، ادراک، تفکر، عاطفه، اراده و فعالیت اجتماعی مشخص میگردد.

25 بازدید