1. همه چیز در قیمت لحاظ شده است. ( قیمت تجلی همه طبقات اطلاعات و نقطه توافق افکار و تحلیل های مختلف است.)
  2. قیمت ها در قالب روند هایی حرکت میکنند.
  3. روند ها تکرار میشوند

 

30 بازدید