بازدید: 33 بازدید
  • موش پا: آلتی که از قطار اول به دیوار متصل شده و کمی بر روی دیوار امتداد می یابد موش پا گفته میشود.
  • شاپرک: آلتی سه پهلو است که مابین قطارها قرار می گیرد. و عامل اتصال آلت های مقرنس میشود. این آلت از بسیار باز تا بسیار بسته متغیر است.
  • تخت: تخت تنها عنصری است که به صورت افقی در مقرنس قرار میگیرد و در انواع تخت
  • منتظم، تخت غیر منتظم و تخت لوزی به کار میرود.
  • شمسه: که در وسط هر چشمه یا نیمکار مانند عرقچین در پایان کار قرار میگیرد.
  • طاس: آلتی است که بین دو شاپرک یا بین دو ترنج یا بین دو تی قرار می گیرد و فضاهای فرو رفته مقرنس را بوجود می آورد.
  • مدنی: به طاس های مرتفع که گاه ارتفاعی معادل چند قطار را دارند مدنی گفته میشود.
  • تنوره: تنوره از اجتماع قطارهای مقرنس در یک سمت بوجود می آید.
  • تی: هرگاه بین دو طاس شاپرکی قرار نگیرد و دو طاس پشت به پشت به هم بچسبند حالت تی ایجاد میشود.