1. تخت: دارای سطح صاف و صیقلی هستند
  2. کروی: آینه هایی که خود قسمتی از یک کره هستند ( محدب و مقعر )
36 بازدید