1. منیر(چشمه نور) : از خود نور تابش میکنند.
  2. غیر منیر : از خود نور تابش نمیکنند.

در صورت غیر منیر بودنشان نور اجسام منیر را بازتاب کنند.

31 بازدید