بازدید: 44 بازدید
  1. شفاف: بیشتر نور را  از خود عبور می دهند ( شیشه معمولی، هوا )
  2. نیمه شفاف: نور از آنها عبور کرده ولی اجسام از پشتشان به وضوح دیده نمیشود ( شیشه مشجر، کاغذ پوستی)
  3. کدر: نور پس از برخورد به این اجسام یا جذب شده و یا منعکس میشوند ( میز، کتاب، آینه و سطح صاف فلزات )