بازدید: 41 بازدید

این اختلال دارای 3 نوع: پارانوئید (paranoid) و آشفته یا هبه فرنیک (disorganized) و کاتاتونیک (catatonic) میباشد…

  1. پارانوئید (paranoid): بیمار اشتغال ذهنی با هذیان های شدید و توهمات شنوائی فراوان دارد.هذیان ها بخصوص از نوع گزند و آسیب و بزرگ منشی است. سن شروع 40-30 سالگی.
  2. آشفته یا هبه فرنیک (disorganized): بی ربطی، افکار و رفتار آشکارا آشفته، عواطف سطحی و نامتناسب مشخصه های بیماری است. سن شروع قبل از 25 سالگی.
  3. کاتاتونیک (catatonic): اختلال در عملکرد حرکتی: بهت یا تحریک، منفی کاری، عدم انعطاف، انعطاف مومی. سن شروع 25-15سالگی.