بازدید: 55 بازدید
  1. بازتاب منظم نور: هر گاه پرتو های نور به صورت موازی به سطح صاف و هموار بتابند، بیشتر آنها به صورت موازی و هم جهت بازتاب می شوند که باعث تشکیل تصویر میشوند.
  2. بازتاب نامنظم نور: هر گاه پرتو های نور به صورت موازی به سطح ناصاف  بتابند، بیشتر در جهات مختلف و بطور نامنظم بازتاب می شوند. در این نوع بازتاب تصویر تشکیل نمیشود.