1. زیر خانواده پرسکیه Pereskia
  2. زیر خانواده اوپنسیه Opuntia
  3. زیر خانواده سرئه Cerea
31 بازدید