بازدید: 37 بازدید
  1. آبیاری سطحی: آب تحت تاثیر نیروی ثقل به حرکت در آمده و تمام سطح مزرعه یا بخشی از آن را مرطوب میسازد.
  2. آبیاری تحت فشار: آب در شبکه ای از لوله ها به صورت تحت فشار جریان دارد و به صورت باران یا قطرات رطوبت خاک را تامین میکند.
  3. آبیاری زیر زمینی: آب از زیر خاک وارد شده و فقط به مقدار بسیار کمی ممکن است سطح خاک را مرطوب کند.