بازدید: 67 بازدید
  1. آذرین: از سرد شدن و انجماد مواد مذاب حاصل میشوند.
  2. رسوبی: در اثر فرسایش و حمل رسوبات به داخل محیط رسوبی و رسوب گذاری و فشردگی به وجود می آیند
  3. دگرگونی: در اثر حرارت و فشار از سنگ های دیگر حاصل می شوند.