بازدید: 43 بازدید
  • عایق های صوتی سربی
  • کاشی ها و صفحات ساخته شده از فیبرهای سلولزی
  • کاشی های ساخته شده از فیبرهای معدنی
  • کاشی های فلزی سوراخدار
  • اندود های آکوستیکی
  • اندود های گچی با دانه های سبک مانند پرلیت و ورمیکولیت منبسط
  • اندود های مشتمل بر فیبرهای معدنی به همراه چسب