بازدید: 40 بازدید
  1. عضله صاف (Smooth): به عضله صاف، عضله غیر ارادی می گویند، زیرا به طور مستقیم تحت کنترل ارادی نیست. این عضلات در دیواره بیشتر رگ های خونی وجود دارند و به آن ها اجازه می دهند تا جهت تنظیم جریان خون تنگ یا گشاد شوند..
  2. عضله قلبی (Cardiac): عضله قلبی فقط در قلب وجود دارد، و بیشتر ساختار قلب را در بر می گیرد این عضله برخی از ویژگی های عضله صاف  را دارد اما مانند عضله صاف تحت کنترل ارادی نیست…
  3. عضله اسکلتی (Skeletal): این عضله وظیفه حرکت بدن را بر عهده دارد و با ورزش کردن تقویت میشود…