1. قیمت باز: تجلی اخبار شب قبل
  2. قیمت بالا: نتیجه رقابت خریداران
  3. قیمت پایین: نتیجه رقابت فروشندگان
  4. قیمت بسته: نقطه توافق عموم فعالان بازار
29 بازدید