داروها دارای مدل ها و اشکال مختلفی هستند. از نظر دسته بندی نحوه استفاده میتوان آنها را به صورت: خوراکی، موضعی (پوستی)، تزریقی، چشمی، گوشی، بینی، رکتال (مقعدی)، واژینال و تنفسی دسته بندی کرد

29 بازدید