بازدید: 42 بازدید

آینده هر کشوری را دانش آموزان و دانش پژوهان آن کشور رقم میزنند. توانایی درک و کشف مسائل و مشکلات دانش آموزان و قدرت برطرف کردن آنها یکی از بزرگترین مسئولیت هایی است که یک روانشناس میتواند در طول زندگی خود داشته باشد