بازدید: 47 بازدید

شروع علم آناتومی به زمان یونان باستان بر میگردد و اولین کتابی که در این باره نوشته شد توسط هراکلیوس بود که دارای اشتباهات زیادی بود. اولین بار در رم باستان شخصی به نام جالنیوس اعضای بدن انسان را کالبد شکافی و قسمت ها و اندام های مختلف بدن را دسته بندی کرد