به برگشت نور از سطح اجسام، بازتاب نور گفته میشود. بازتاب نور به 2 صورت منظم و غیر منظم صورت میگیرد.

28 بازدید