بازدید: 39 بازدید

نرخ بازده دارایی های مالی (مثل سهام عادی) در یک دوره زمانی مشخص را بازده دوره تملک گویند. اگر ” بازده دوره تملک ” سهام را بر مبنای سالانه محاسبه کنیم ، می توانیم آن را “نرخ بازده داخلی ” بنامیم.