بازدید: 21 بازدید

دوران کودکی استاد که مصادف با انقلاب های صورت گرفته در تبریز بود در روستای خشگناب سپری شد. ایشان تحصیلات خود را با قرائن گلستان و نصاب دو مکتب آن قریه پیش پدر شروع کرد و در همان آوان دیوان حافظ که هنوز هم همواره در دسترس قرار دارد، آشنایی پیدا کردم. به طوری که خود ایشان این چنین میگوید ” هر چه دارم همه از دولت حافظ دارم “…