بازدید: 20 بازدید

گویایی در ابتدای سده هفدهم هنوز نوعی رک‌ گویی متداول بوده است. اعمال جنسی چندان مخفی نمیشدند. کلمات بدون تو داری افراطی و چیزهای بدون پرده پوشی بیش از حد به کار میرفتند. با امر نامشروع، نوعی دم خوری سهل انگارانه وجود داشت. و در مقایسه با قوانین سده نوزدهم قوانین در مورد چیزهای موهوم جلف و رکیک کاملا گَل و گشاد بود… (ادامه در سایت)