بازدید: 77 بازدید

من برای انجام یک عمل جراحی ساده به بیمارستان آمده بودم. من به عنوان مادر هفت فرزند در حالی که در سلامت کامل به سر میبردم تصمیم گرفتم بر طبق توصیه پزشک معالجم این جراحی را انجام دهم. من و شوهرم از چنین تصمیمی احساس راحتی می کردیم و به هیچ وجه از این بابت ناراحت نبودیم. اما اکنون چیز دیگری ناراحتم میکند. چیزی ناملموس و توضیح ناپذیر. در طول زندگی‌ ام تاکنون با چنین چیزی مواجه نشده بودم و کسی راجع به آن صحبتی نکرده بود…