بازدید: 19 بازدید

پرورش دهندگان گیاه و حیوان از دیرباز با این اصل آشنا هستند که گونه‌ هایی را انتخاب میکنند که صفت مطلوبی دارند و آنها را وارد نسل بعد می کنند این فرایند انتخاب مصنوعی معروف است و پرورش دهندگان طی چندین نسل از بهای مسابقه‌ ای استثنایی صدها نوع سگ مرغ هایی که تخم زیاد میگذارند و الی آخر را تولید میکند. چارلز داروین معتقد بود که طبیعت (ادامه در سایت)