بازدید: 14 بازدید

آشنایی با تلقین و تعریف تلقین: شاگردان مکتب دار ۱۰ نفر را به وسیله تلقین مریض کردند. شخصی با آب ساده بیماری عصبی دوست خود را معالجه کرد و دانشمند فرانسوی با آب دعا سفتی عضلات مرد عرب را مداوا نمودار. پزشکی دیگر به جای مورفین آب مقطر تزریق میکرد و همان نتیجه را می گرفت. یک مرد تشنه نفت را به جای آب خورد و تشنگی اش برطرف شد. این اعمال همه تلقینات علمی هستند. ناپلئون و بسیاری از رهبران و فرماندهان جهان با زیرکی میتواند از تلقین به بهترین شکل ممکن جهت پیشبرد اهداف و منافع خود استفاده کنند…