بازدید: 26 بازدید

دیاری که گرسنگی هم از قحطی در آن می روید، انبار تا خرخره از گندم پر، انبار غله اروپا
ای آسیا، چینی‌ های تو خود را با گیسوان بلند چون شمع های زرد، از تیر رزمناو های آمریکایی بدار می کشند
و ضابطین بریتانیا در بلند ترین، قایم ترین و پر برف ترین قله های هیمالیا موزیک جاز میزند و پاهای آلودی خود را با ناخن سیاه در گانژ غوطه می دهند…