بازدید: 10 بازدید

در وجود هر انسان مقداری نیروی حیاتی، انرژی ها، امکانات و استعدادهای خاص نهفته است که اگر شرایط و فرصت مناسب برایش فراهم سازند، این نیروها و استعدادهای خود به خود به طور طبیعی رشد می کند. مهمترین شرایط برای اینکه انسان بتواند به طور طبیعی و سالم رشد کند عبارت است از: محبت و گرمی، حمایت، آزادی نسبی، کمک، راهنمایی و تجربه. اگر این شرایط فراهم بود کودک احساس ایمنی و آرامش می نماید و شانس و فرصت این را پیدا میکند که احساسات، علاقه، تمایلات و آرزوهای خاص خود را به طور طبیعی رشد و نمو دهد…