بازدید: 10 بازدید

هیپنوتیزم کنندگان اکثرا از چشم های خود برای هیپنوتیزم کردن استفاده میکنند. علت علمی اینکه از چشم برای هیپنوتیزم کردن استفاده می شود این است که نگاه خیره و مستقیم ایجاد تمرکز فکر و توجه می کند. به هر حال هیپنوتیزم کننده اگر بخواهد از چشم های خود برای هیپنوتیزم استفاده کنند برای تقویت نگاه باید تمریناتی انجام دهد که در ادامه آنها را آموزش میدهم…