بازدید: 21 بازدید

در عالم رسانه این گفته مطرح است که: مردم بیشتر ترجیح می دهند سرگرم شوند تا آگاه. بسیار خوب، اگر با روش های تازه نگاه به زندگی سرگرم میشوید، به احتمال قوی این کتاب را بیش از سرگرمی می یابید. به جای اینکه مانند رمانی باشد که خوانده اید، از آن لذت برده اید و آنگاه کنار گذاشته‌ اید ، بیشتر مانند کتاب درسی، بر اساس اصول رسیدن به مکنت، تندرستی و شادمانی است. کتابی که بخوانید و مطالعه کنید و به کار ببرید.

میل و خواسته ام برای اینکه به دیگران یاری رسانم که حال بهتری داشته باشند به ویژه در حوزه مالی، مرا به سوی این اطلاعات راهنمایی کرد. بنابراین بسیار خشنودم که این کتاب مربوط به پول، اکنون در دسترس کسانی است که پرسش هایی دارند که این کتاب پاسخگوی شان خواهد بود…