بازدید: 12 بازدید

در فارس نامه آمده است که مملکت فارس دارالملک پادشاهان ایران بوده است و مشهور است که ایشان را اگر چه بر تمام ایران حکم داشته اند، ملوک فرس خوانده‌ اند و قدرت و شوکت شان چنان که اکثر پادشاهان ربع مسکون خراجگزار ایشان بودند. کلام مجید از قدرت و شوکت ایشان خبر می دهد. حضرت رسول صلی الله علیه و آله در حق اهل فارس فرموده اند: مملکت فارس هم برّ است و هم بحر و هر یک را علیحده می نویسم…