بازدید: 20 بازدید

نمایش های غیر سایکل شامل موضوع های اخلاقی، فولکلوریک، جودی و حتی کمدی میشود. یکی از انواع نمایش های غیر سایکل، نمایش های اخلاقی هستند که به نمایش های سایکل بسیار نزدیک هستند. این نمایش‌ها در قرن ۱۴ میلادی پدید آمدند. مشهورترین نویسنده نمایش های اخلاقی “پیتر نوستر” انگلیسی است. اهمیت این گونه نمایش ها در این است که راه را برای نمایش های غیر مذهبی هموار کرد. از انواع نمایش های غیر مذهبی در قرون وسطی می‌توان به “اینترلود” یا “میان پرده” اشاره کرد…