بازدید: 11 بازدید

از روی علت و منطق گفته شده است که اگر کسی با شور و اشتیاق کافی چیزهایی بخواهد، البته در محدوده های منطقی و معقول، به آنها دست خواهد یافت. هر فردی که قادر به برانگیختن ذهن خود در جهت میل و اشتیاق شدید به کسب چیزی باشد، توانایی پیگیری خواسته‌ اش و نیل به آن نیز خواهد داشت (ادامه در سایت)