بازدید: 12 بازدید

انسان ها در قالب داستان ها فکر می کنند، نه حقایق. ارقام یا معادلات و هر چه که داستان ساده تر باشد بهتر است. هر فرد گروه و ملتی، حکایات و اسطوره های خود را دارد. اما طی قرن بیستم، حاکمان جهان در نیویورک، لندن، برلین و مسکو سه داستان بزرگ تدوین کردند که مدعی بود که تمامی گذشته را توضیح می دهد و آینده تمامی دنیا را هم پیش بینی می کند…